„Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Czas trwania projektu:

01.09.2020 – 31.08.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)

Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis (Litwa)

Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

„ProPolonia” Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Belgia)

Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Wielka Brytania)

Polish School Altogether (Irlandia)

Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie (Niderlandy)

Cele projektu:

  1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
  2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
  3. Opracowanie przewodnika metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
  4. Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
  5. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
  6. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Projekt jest kontynuacją współpracy partnerskiej i działań podejmowanych w latach 2017 – 2020 w ramach realizacji projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, również z programu Erasmus+.

Uczestnikami projektu są nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich, łącznie około 65 osób. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzą materiały dydaktyczne, pracują nad rezultatami pracy intelektualnej oraz wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Z ramienia koordynatora, MODM w Białymstoku, uczestnikami są pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Ze szkoleń e-learningowych oraz wypracowanych materiałów korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych.

Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

– międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami

– międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing

– wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym: utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych