Projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Czas trwania projektu:

01.09.2017 – 31.08.2020

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (Polska)

Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis (Litwa)

Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania)

„ProPolonia” Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Belgia)

Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Wielka Brytania)

Foreningen Barna Polen (Norwegia)

Cele projektu:

  1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
  2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
  3. Opracowanie programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych obejmującego wiedzę przedmiotową i metodyczną.
  4. Opracowanie pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
  5. Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
  6. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
  7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich, łącznie około 65 osób. Parterami projektu są: MODM w Białymstoku (Polska), Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis (Litwa), Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), „ProPolonia” Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Belgia), Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Wielka Brytania), Foreningen Barna Polen (Norwegia)

Uczestnicy będą brać udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzyć materiały dydaktyczne, wypracowywać rezultaty pracy intelektualnej oraz prowadzić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Z ramienia koordynatora uczestnikami będą pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Ze szkoleń e-learningowych oraz wypracowanych materiałów korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych. Stworzony program doskonalenia będzie wykorzystany przez instytucje i stowarzyszenia działające w zakresie oświaty polonijnej. Pośrednio działania projektowe obejmą dodatkowo około 400 osób.

Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

– międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami

– międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing

– wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym:

* opracowanie kursów e-learning. dostępnych na platformie Moodle

* opracowanie programu doskonalenia nauczyciela polonijnego oraz pakietu metodyczno-dydaktycznego dla nauczycieli polonijnych

– utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Osiągnięte rezultaty, w szczególności program doskonalenia zawodowego, pakiet metodyczno-dydaktyczny oraz kursy e-learning., zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.

Projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych.” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.